Dlouhodobá koncepce naší mateřské školy

 • Rozvoj samostatných a sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy.
 • Položit základy celoživotního vzdělání všem dětem, podle jejich možností, zájmů, potřeb.
 • Zaměřit se na spolupráci s odbornými asistentkami s pedagogického centra, v oblasti logopedie poskytovat poradenskou službu pro rodiče.
 • Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem ,,Objevujeme svět". Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování našeho programu je i poloha MŠ - vesnická škola a možnosti, které nám vesnice nabízí.
 • Ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základ veškerého přirozeného poznávání.
 • Věnujeme se prevenci vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek, rozvíjení komunikativních dovedností dětí.
 • Při pobytu venku seznamujeme děti s okolím MŠ. Při vycházkách do blízkého lesa se děti seznamují s přírodou živou i neživou.

Vize školy

 • zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem, citovým zázemím, tvůrčí a přátelské prostředí
 • radost , úsměv a pohoda z každodenního pobytu v mateřské škole
 • cesta, která směřuje k vytčenému cíli - tj. všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně věku vyvíjející se dítě.
 • učitelka - klidná a usměvavá kamarádka dětí s velice blízkým citovým vztahem ke každému jedinci. Je připravena kdykoliv pomoci, je tvořivá a nápaditá.
 • kolektiv dětí - děti, které získávají "cestou" zkušenosti, dovednosti a prožitky
 • dítě - zdravě sebevědomé, ctižádostivé, zvídavé, v určitých situacích odpovědné samo za sebe, bez logopedických vad, se širokou slovní zásobou, se snahou podílet se na spolurozhodování.

Spolupráce je pro nás důležitá

 • Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou. Snažíme se je informovat všemi dostupnými prostředky (individuální konzultace, telefonické rozhovory, informační nástěnka, informační lístky, výstavky prací dětí v MŠ, fotodokumentace ze všech akcí pořádaných pro děti.
 • Učitelky z mateřské školy se účastní zápisu dětí do 1. třídy. Děti z MŠ se při zápisu seznamují s protředím a zaměstnanci základní školy, kterou budou navštěvovat.
 • Spolupráce s pediatrem, psychologem a odbornými lékaři probíhá formou konzultací při řešení výchovných problémů a při výskytu zdravotních problémů u dětí.
 • Logopedická asistentka 1x ročně děti vyšetří a případně doporučí postup k nápravě řeči.

Náš tým

Helena Kotíková

tel. 517 365 528

e-mail: msorlovice@centrum.cz

ředitelka školy

Hana Kaňová

učitelka

Jindřiška Doupovcová

učitelka

Zlatuše Nováková

vedoucí školní jídelny

Marcela Hynštová

kuchařka a školnice

Budova naší školy a školní zahrada


Prostředí v MŠ se stále upravuje a vylepšuje, nezapomínáme ani na školní zahradu. Do dnešní doby se podařilo zabudovat několik herních prvků, houpadla, průlezky, skluzavku, houpačky. Pravidelně udržovaný trávník byl doplněn okrasnými keři, ovocnými stromy a vzrostlým stromem lísky, která dává stín dětem při hře na pískovišti. V zahradním domku jsou uloženy hračky na pískovitě, kola, koloběžky, tříkolky a jiné vybavení pro sport a zábavné činnosti.

Vybavila se jídelna a třída novým nábytkem pro děti, židličky, stolky, dětská kuchyňka a kadeřnický koutek, police a kontejnery na ukládání hraček a stavebnic. Místnost pro odpolední odpočinek byla vybavena novými lehátky, nábytkem, lůžkovinami a novým povlečením.

Prostorné a prosvětlené prostory naší mateřské školy využíváme pro hry, cvičení, odpočinek, zájmové kroužky, pro setkání s rodiči, divadelní představení, besídky pro rodiče .


Historie naší školy

Mateřská škola v Orlovicích je škola s dlouholetou historií. Původně v budově školy sídlila základní škola a spodní část budovy užívala mateřská škola.

Vznik mateřské školy se podle zápisu v kronice školy datuje od 16. 9. 1948.

Až do roku 1977 byla budova společným útočištěm základní i mateřské školy. Do této doby sem docházely jen děti z obce Orlovice.

V roce 1977 byla základní škola přestěhována do Moravských Málkovic, zde byla zrušena mateřská škola a děti začínají dojíždět do MŠ Orlovic. Zde v tomto roce vzniká dvoutřídní mateřská škola pro děti z obou obcí - Orlovic a Moravských Málkovic.

V této podobě - mateřská škola - 2 oddělení- pracuje až do roku 1997.

V roce 1997 z důvodu poklesu počtu dětí se ruší jedno oddělení. Mateřská škola se tak stává školou s jedním smíšeným oddělením pro děti 3 - 6 leté. Děti z obou obcí zůstávají i nadále.

Děti z Moravských Málkovic dojíždí denně v doprovodu pověřeného rodiče některého z dětí.