Den v mateřské škole

Příchod dětí, volné hry - při vstupu do třídy se vzájemně přivítáme s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Dítě si zvolí,zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje.

Ranní posezení - cílem ranního posezení je vzájemné přivítání. Děti si sdělují svoje zážitky, pocity, zajímavosti, dojmy apod. Seznámí se s náplní dne. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii. Děti poznávají samy sebe, získávají sociální zkušenosti. Společné posezení je také místem pro nácvik básní, písní, poslech pohádek nebo řešení problémů, které vznikají při společných hrách a činnostech.

Tělovýchovná chvilka - děti nejraději procvičují svoje tělo při hudbě, cvičí s náčiním, na nářadí, rády hrají pohybové hry apod. -  prostě pohyb je jim vlastní!

Svačina - kolem 8.30 hod. mají děti připravenou svačinu , která se podává po hygieně. Mají možnost si zvolit velikost porce, přidávat si pití dle vlastní potřeby. Pro děti je velmi nevhodné, aby si do MŠ nosily sladkosti a žvýkačky. Je to zdroj konfliktů a vede to k nechutenství dětí.

Pitný režim je zajištěn během celého dne pobytu dětí v MŠ - děti mají své hrnečky.

Činnosti na dané téma - plníme s dětmi pohybové aktivity, pohybové improvizace, procvičujeme písně, tanečky, modelujeme, kreslíme , malujeme, skládáme papíru, vystřihujeme obrázky, učíme se vzájemné komunikaci, reprodukovat slyšené, posloucháme pohádky, básničky apod. - rozvíjíme kreativitu.

Pobyt venku - doba pro pobyt venku je plánovaná, stejně jako jiné činnosti. Vybavení zahrady školy slouží k tělovýchovným aktivitám, tvořivým námětovým hrám, poznávání přírody. Vycházky bývají spojené s tématem dne, umožňují poznávat okolí školy, kde děti žijí, míst, kam chodí nakupovat, sportovat. Pobyt venku využíváme k elementárním základům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

Hygiena , oběd - oběd je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale znamená společenskou zkušenost, jak stolovat (držet správně lžíci, příbor, samostatně jíst). Děti se učí sebeobsluze při stolování a před jídlem, ale i samostatnosti při dodržování hygienických návyků. Upevňují si návyky čistění zubů po jídle.

Odpolední odpočinek - děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování se od denních činností. Ukládají se k odpočinku, mohou mít svou oblíbenou hračku, poslouchají před spánkem pohádku, popřípadě relaxační hudbu. Po spánku nadále upevňují hygienické návyky a učí se samostatnosti.

Odpolední svačina a odpolední činnosti dětí do odchodu domů - při svačině nadále upevňují návyky stolování a do příchodu rodičů si hry a jiné činnosti vybírají děti převážně samy, je zde také prostor pro individuální činnost s dětmi.

Další akce pro děti naší školy - návštěva divadel, divadla, která přijíždí do MŠ, výlety, besídky pro rodiče, výstavky prací dětí, tvořivé dílny pro rodiče a děti, zajišťujeme fotografování dětí. Ve spolupráci s asistentkami speciálního pedagogického centra zajišťujeme logopedickou nápravu dětí.